Gredstedbro Gymnastikforening
Om foreningen
Skriv en kort beskrivelse af foreningen her

Vedtægter


§1: 
Navn:

Foreningens navn er Gredstedbro Gymnastikforening
Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg Kommune
 
§2:
Formål:

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik mm. og i øvrigt gennem forskellige foreningsaktiviteter, at skaber mulighed for aktivitet og engagement.
 
§3:
Medlemsforhold i øvrigt:

Foreningen er tilsluttet Esbjerg Idrætsråd, DGI Sydvest, DGF (Danmarks Gymnastik Forbund) og FMI (forening til fremme af motion og idræt i  dagtimerne).
 
§4:
Medlemmer:

Foreningen optager som medlemmer alle, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter, og som vil indordne sig under foreningens love.
Kontingentet fastsættes hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
§5:
Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 14 dage før indberetning til offentlig myndighed. Offentlig annoncering senest 14 dage forud for afholdelse.
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, kan indsende forslag til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen uddeles til medlemmerne ved general-
forsamlingen.
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.
 
På generalforsamlingen skal følgende behandles:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning, herunder oplæg til det kommende års arbejde.
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år; valg af 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsens flertal eller mindst 15 % af medlemmerne, dog mindst 10 medlemmer finder det nødvendigt. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes på samme måde, som ordinær generalforsamling.
Dirigenten bestemmer formen for afstemning, dog skal valg til bestyrelse ske skriftligt.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Alle vedtagelser sker ved simpel
stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer ske ved 2/3 af de fremmødte stemme-
berettigede.   
 
§6:
Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling med 2 medlemmer hvert lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Valget er gældende for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen foretager de løbende forretninger under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig med udvalg for andre aktiviteter.
Formanden og kassereren kan hver for sig tegne klubben i de daglige forretninger. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved                        budgetgodkendelse tegnes klubben af hele bestyrelsen.
 
§7:
Ændringer i vedtægter:

Ændringer i vedtægter kan ske ved afholdelse af ordinær generalforsamling. Ændringer kan ske ved simpelt flertal af de på generalforsamlingen fremmødte.
Forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§8:
Regnskab mv.: 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet føres af kassereren og skal inden generalforsamlingen revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.
 
§9:
Opløsning:

Foreningen kan opløses, hvis det vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dags mellemrum. Ved opløsning tilfalder
foreningens midler Esbjerg Idrætsråd, fortrinsvis til anvendelse til styrkelse af foreningslivet i Gredstedbro.
Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S, skal returneres til Elite Gaming A/S.
 

 
Gredstedbro den 10-02-2020

​Didde Erlang, Formand
Sanne Lønborg , kasserer
Line Juul
​Sandra Hulgaard
Thomas Jensen

Dirigent: Laust Kulmback
Frivillige
I Gredstedbro Gymnastikforening har vi altid brug for frivillige hænder. Har du mulighed for at bage en kage, hjælpe med at slæbe redskaber, lære børn at slå en kolbøtte eller andet må du endelig ikke holde dig tilbage. Kontakt os på ggf@sport.dk 
Kalender
Besøg vores side
Gredstedbro Gymnastikforening, Sønderbyvej 19, 6771 Gredstedbro | Email: ggf@sport.dk / CVR-nummer: 33217455